Eurazjatycki Bank Rozwoju kusi Tadżykistan

Analitycy Eurazjatyckiego Banku Rozwoju (EDB) ocenili gospodarcze skutki ewentualnego przystąpienia Tadżykistanu do Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAEU). Według nich główne zalety ewentualnego przystąpienia kraju do EAEU mają się urzeczywistnić w trzech obszarach: wykorzystanie zalet wspólnego rynku pracy, rozwój potencjału handlowego i inwestycyjnego kraju.

Eurazjatycki Bank Rozwoju (EDB) to międzynarodowa instytucja finansowa założona przez Rosję i Kazachstan w styczniu 2006 r., której misją jest ułatwianie rozwoju gospodarek rynkowych, zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz ekspansji wzajemnych stosunków handlowych i innych powiązań gospodarczych w państwach członkowskich. Kapitał zakładowy EDB wynosi 7 miliardów USD. Państwa członkowskie Banku to Republika Armenii, Republika Białorusi, Republika Kazachstanu, Republika Kirgiska, Federacja Rosyjska i Republika Tadżykistanu.

Autorzy szacują, że roczne tempo wzrostu gospodarki narodu może wzrosnąć nawet o 3 punkty procentowe. Raport opublikowany przez EDB 23. listopada wskazuje, że wysoki poziom obecnej integracji handlowej z krajami EAEU jest jednym z kluczowych warunków wstępnych przystąpienia Tadżykistanu do Unii.

Ekonomiczne skutki przystąpienia Tadżykistanu do Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej mówią, że udział wzajemnej wymiany handlowej w 2019 r. wyniósł 39 proc., czyli więcej niż w wielu obecnych państwach członkowskich EAEU. Eksperci EDB podkreślają jednak, że kluczowym motorem rozwoju Tadżykistanu w przypadku jego ewentualnej integracji z EAEU będą korzyści związane z jednolitym rynkiem pracy. Tadżykistan do tej pory nie był w stanie odbudować poziomu z 2014 roku.

W przypadku przystąpienia kraju do Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej EDB szacuje, że wzrosną nie tylko przekazy pieniężne, ale także zarobki migrantów – średnio o 10–30 proc. Wszystkie te zmiany mogą stymulować dodatkowe skumulowane przekazy pieniężne w wysokości 1,3-1,5 mld USD w ciągu pięciu lat od przystąpienia kraju do organizacji.

Z raportu wynika, że ​​przystąpienie Tadżykistanu do Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej może również sprzyjać w średnim okresie uproszczeniu zasad prowadzenia biznesu i stworzeniu korzystniejszych warunków dla przyciągania inwestycji bezpośrednich.

W raporcie stwierdza się, że usprawnienia instytucjonalne są priorytetem, który może zrównoważyć koszty przystąpienia Tadżykistanu do organizacji i zapewnić realizację potencjału handlowego i inwestycyjnego współpracy. „Skutki ewentualnego przystąpienia Tadżykistanu do Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej zostaną osiągnięte w możliwie największym stopniu, aby usunąć lub zmniejszyć ograniczenia strukturalne. Obejmują one korzystny system instytucjonalny, trasy transportowe, zabezpieczony dostęp do rynków oraz rozwój sektora wodnego i energetycznego”– mówi Jewgienij Winokurow, główny ekonomista EDB. „Ponadto możliwą integrację Tadżykistanu z krajami EAEU może wymagać rozważenia w szerszym kontekście rozwijania potencjału gospodarczego współpracy w całym regionie Azji Centralnej”.

Mimo wspomnianych znaczących korzyści, ewentualne przystąpienie Tadżykistanu do Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej wiąże się również z pewnymi kosztami krótkoterminowymi. Potencjalne wady obejmują ewentualne zmniejszenie obrotów handlowych z państwami trzecimi, a także wyzwania związane z dostosowaniem krajowych ram prawnych do wymogów Unii.

Kompleksowa analiza korzyści i kosztów ewentualnego przystąpienia Tadżykistanu do Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, przedstawiona w raporcie EDB, sugeruje, że może to mieć znaczący pozytywny wpływ na długoterminowy rozwój kraju. Wzrost rocznego tempa wzrostu gospodarki Tadżykistanu może wynieść nawet 3 punkty procentowe, stymulowany zwiększonymi inwestycjami, tworzeniem miejsc pracy i zaangażowaniem w produkcję nowych zasobów pracy, a także zwiększoną produktywnością w wyniku transferu technologii.

Oprócz wzrostu gospodarczego, przystąpienie Tadżykistanu do EAEU przyczyni się do stabilności makroekonomicznej – oczekuje się, że inflacja ustabilizuje się na poziomie 5 proc., a relacja długu do PKB spadnie o 5-8 punktów procentowych. Ponadto przystąpienie tego kraju do EAEU może skutkować poprawą jego ratingu państwowego.

Powiązany artykuł