Uzbekistan: Ambitne plany budżetowe pomimo pandemii

Prezydent Uzbekistanu Szawkat Mirzijojew przewodniczył spotkaniu, podczas którego omówione zostały plany budżetu państwa na 2021 rok. Pandemia koronawirusa poważnie wpłynęła na plany rządu w Taszkencie.

Szef państwa podkreślił na spotkaniu, że przy projektowaniu budżetu na przyszły rok należy brać pod uwagę utrzymującą się pandemię i spadek aktywności gospodarczej na poziomie globalnym.

Omówiono działania zapewniające stabilność makroekonomiczną oraz prognozowany poziom dochodów budżetowych. Wymaga to osiągnięcia wzrostu gospodarczego na poziomie co najmniej 5,1 proc. w 2021 r. (5,8 proc. w produkcji przemysłowej i 6,5 proc. w usługach i budownictwie). Zwrócono uwagę na konieczność ograniczenia szarej strefy i legalizacji 600 tys. miejsc pracy.

Planowane jest również zwiększenie produkcji w dużych przedsiębiorstwach. Możliwe jest wpłynięcie do budżetu dodatkowych 500 mld sumów z akcyzy w wyniku pełnego zaspokojenia potrzeb gospodarki i ludności w gaz ziemny, a także usprawnienia płatności w tym obszarze.

Zwiększone przychody i inwestycje

Oczekuje się, że dzięki niezakłóconym dostawom energii elektrycznej na rynek krajowy do budżetu wpłynie dodatkowe 250 mld sumów podatku VAT. W 2021 r. wydatki socjalne mają wzrosnąć o co najmniej 15 proc. w porównaniu z rokiem bieżącym. Zwiększony ma być również budżet Ministerstwa Edukacji Publicznej o 16 proc. Po raz pierwszy z budżetu ma zostać przeznaczonych 100 miliardów sumów na podłączenie szkół do Internetu oraz 200 miliardów na pozostałe wyposażenie.

Około 20 bilionów sumów trafi do sektora opieki zdrowotnej, w tym 3 biliony sumów (290 mld dolarów) na zwalczanie koronawirusa i 1,8 biliona sumów (174 mld dolarów) na zakup lekarstw. Dodatkowe 7 proc. wpływów z podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe zostanie przekazane do Funduszu Wspierania Zdrowienia Osób z Rakiem i Chorobami Nieuleczalnymi.

Szczególną uwagę zwrócono na kwestie ograniczania ubóstwa, wspierania przedsiębiorczości i zapewnienia zatrudnienia ludności. W celu ograniczenia ubóstwa, liczba rodzin o niskich dochodach otrzymujących dodatkowe świadczenia socjalne ma być podwojona w porównaniu z danymi z początku 2020 r.

Prezydent zaznaczył, że od 1. stycznia przyszłego roku system dystrybucji świadczeń socjalnych powinien być w pełni zautomatyzowany, poprzez uruchomienie jednego rejestru społecznego we wszystkich regionach.

Zwiększenie zatrudnienia oraz kontrola wydatków

W ramach programów wspierania przedsiębiorczości planuje się przeznaczyć ponad 3 biliony sumów na różnego rodzaju dotacje oraz dofinansowania. Ponadto 250 miliardów sumów ma trafić na Fundusz Promocji Zatrudnienia i taką samą kwotę ma otrzymać Fundusz Robót Publicznych.

Prezydent podkreślił, że wydatki budżetowe powinny być przejrzyste, a ministerstwa i resorty oraz administracja regionalna powinny mądrze wydawać fundusze. Kolejną ważną kwestią jest utrwalenie dyscypliny finansowej i nadzoru. Ministerstwo Finansów ma wzmocnić system kontroli wewnętrznej oraz zapobiegać nielegalnym wydatkom.

Według danych dotyczących COVID-19 dostarczonych przez Worldometer, w Uzbekistanie odnotowano 63 607 przypadków koronawirusa (dane z 20.10.2020 r.), 60 717 z osób wyzdrowiało, a 531 zmarło.